ការដាក់ពាក្យការដាក់ពាក្យ

Dairs ឆ្នាំ 2012 ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុង Xiamen ប្រទេសចិន ដោយផ្តោតសំខាន់លើការផលិតសំបកកង់ និងកង់កាបូន ដោយរួមបញ្ចូលការអភិវឌ្ឍន៍ និងផលិតផលិតផល។ផលិតផលទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារគុណភាពអន្តរជាតិ ហើយផលិតផលត្រូវបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេស និងមានភាពល្បីល្បាញនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។

2years

ផលិតផល​ពិសេសផលិតផល​ពិសេស

ព័ត៌មានចុងក្រោយព័ត៌មានចុងក្រោយ

 • 10240385(1)
 • Entreprise's News
 • Industry News

ដៃគូម៉ាកដៃគូម៉ាក

 • 10008
 • 10009
 • 10010
 • 10001
 • 10002
 • 10003
 • 10004
 • 10005
 • 10006
 • 10007
 • partner1
 • 3
 • spoke brand
 • 2