അപേക്ഷഅപേക്ഷ

ഉൽപ്പന്ന വികസനവും ഉൽപ്പാദനവും സമന്വയിപ്പിച്ച് കാർബൺ ഫൈബർ റിമ്മുകളുടെയും വീലുകളുടെയും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി 2012 ഡെയേഴ്‌സ് ചൈനയിലെ സിയാമെനിൽ സ്ഥാപിതമായി.ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അന്തർദേശീയ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നവയുമാണ്.

2years

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നംതിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

പുതിയ വാർത്തപുതിയ വാർത്ത

 • 10240385(1)
 • Entreprise's News
 • Industry News

ബ്രാൻഡ് പങ്കാളികൾബ്രാൻഡ് പങ്കാളികൾ

 • 10008
 • 10009
 • 10010
 • 10001
 • 10002
 • 10003
 • 10004
 • 10005
 • 10006
 • 10007
 • partner1
 • 3
 • spoke brand
 • 2