ପ୍ରୟୋଗପ୍ରୟୋଗ

2012 ଡେୟାରଗୁଡିକ ଚାଇନାର ଜିଆମେନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, କାର୍ବନ ଫାଇବର ରିମ୍ ଏବଂ ଚକ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉତ୍ପାଦର ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲା ​​|ଆମ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୁଏ ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ଜଣାଶୁଣା |

2years

ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ତାଜା ଖବରତାଜା ଖବର

 • 10240385(1)
 • Entreprise's News
 • Industry News

ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ |ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ |

 • 10008
 • 10009
 • 10010
 • 10001
 • 10002
 • 10003
 • 10004
 • 10005
 • 10006
 • 10007
 • partner1
 • 3
 • spoke brand
 • 2