අයදුම්පතඅයදුම්පත

2012 Dairs චීනයේ Xiamen හිදී ආරම්භ කරන ලදී කාබන් ෆයිබර් රිම් සහ රෝද නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ නිෂ්පාදනය ඒකාබද්ධ කිරීම.අපගේ සමාගමේ සියලුම නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන අතර නිෂ්පාදන විදේශයන්හි අපනයනය කරනු ලබන අතර දේශීය හා විදේශීය බොහෝ නගරවල ප්‍රසිද්ධය.

2years

විශේෂාංග නිෂ්පාදනවිශේෂාංග නිෂ්පාදන

නවතම ප්රවෘත්තිනවතම ප්රවෘත්ති

 • 10240385(1)
 • Entreprise's News
 • Industry News

සන්නාම හවුල්කරුවන්සන්නාම හවුල්කරුවන්

 • 10008
 • 10009
 • 10010
 • 10001
 • 10002
 • 10003
 • 10004
 • 10005
 • 10006
 • 10007
 • partner1
 • 3
 • spoke brand
 • 2